Newlands College
Newlands College
Newlands College
 
 
 

flags_of_Vietnam.gif

tiếng Việt

Anh Ngữ Trợ giáo

pavillion2

Giáo viên có khả năng và kinh nghiệm làm việc với từng nhóm học sinh hoặc với từng em. Nếu cần thiết thì các học sinh cũng sẽ có thêm sự trợ giúp trong lớp học. Chúng tôi có nhân viên biết nói tiếng các nước Âu châu hoặc Á châu kể cả tiếng Tàu, tiếng Nhật và tiếng Đại Hàn.

 

 

Search

 

 

Phone 04 473 4136  Fax 04 474 1339 Copyright © 2008 Newlands College. Powered by rainbowdigital