Newlands College
Newlands College
Newlands College
 
 
 

flags_of_Thailand.gif

ภาษาไทย

หลักสูตรด้านวิชาการ


สถาบันมีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย สำ�หรับนักเรียนแต่ละคน ระหว่างปี 9-13 นักเรียนแต่ละคนสามารถเลือกหลักสูตร ตามความถนัดและตามความประสงค์ ของ แต่ละคน เพื่อพัฒนาเร็วตามขีดความ สามารถ ของแต่ละคน วิทยาลัยนิวแลนซ์ มีจำ�นวนนักเรียนที่รับความสำ�เร็จระดับ วิชาการที่สูงส่ง นักเรียนนานาชาติจำ�นวน มากได้รับทุน การศึกษาและสามารถเข้า ศึกษาต่อระดับ อุดมศึกษา ตามหลักสูตรที่ นักเรียนเลือก นักเรียนจะต้องมีมาตรฐาน ด้านวินัย และความประพฤติดี การมีคุณภาพ การสอนที่ดีและความเอาใจใส่ ดูแลอย่างทั่ว ถึง และการเปิดโอกาสให้นักเรียนพัฒนา ตนเองเป็นการ สนับสนุน ให้นักเรียนพอใจ กับการศึกษา ของโรงเรียน สิ่งเหล่านี้ เป็นการช่วยให้นักเรียนพัฒนาความเชื่อมั่น ในตนเองและส่งผลให้มาตรฐานในการเรียน อยู่ในระดับสูงแทบทุกด้าน

 

 

Search

 

 

Phone 04 473 4136  Fax 04 474 1339 Copyright © 2008 Newlands College. Powered by rainbowdigital