Newlands College
Newlands College
Newlands College
 
 
 

flags_of_Thailand.gif

ภาษาไทย

ค่าเล่าเรียน


ค่าเล่าเรียนต่อปีสำ�หรับนักเรียนที่สมัครปี
ค.ศ.2018 เป็นจำ�นวน14,000 เหรียญ
ค่าที่พักเป็นจำ�นวน 280 เหรียญต่อสัปดาห์
ค่าธรรมเนียมการบริหาร1,000 เหรียญ
(ไม่มีการเรียกคืน) นอกจากนี้ควรพิจารณา
เพิ่มค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ชุดนักเรียนและกิจกร
รมอื่นๆ

 

 

Search

 

 

Phone 04 473 4136  Fax 04 474 1339 Copyright © 2008 Newlands College. Powered by rainbowdigital